ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/3 การันตีเงินคืนทุกปี

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Savinginsurance Taxinsurance

Share

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/3(Global) การันตีเงินคืนทุกปี

การันตีเงินคืนทุกปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

จุดเด่นแบบประกัน

1. การันตีผลประโยชน์
- การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 1%* รวมผลประโยชน์ 14%*
- การันตีเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย เมื่อครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 300%*
2. ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเอง มือใหม่ก็ลงทุนได้ผ่านการทำประกันชีวิต
3. ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท**
4. คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดสูงสุด 330%*
5. ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ***
6. โอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER

หมายเหตุ :
* เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
** เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
*** การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.กรณีเสียชีวิต
     ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2.กรณีมีชีวิตอยู่
2.1 เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย
     บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ดังนี้

2.2 เงินครบกำหนดสัญญา
     ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 300 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลที่คำนวณตามดัชนีอ้างอิง (GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index) เมื่อครบกำหนดสัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ (ถ้ามี) โดยผู้เอาประกันภัยสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผลได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/NAV
     ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index) ที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
     การจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่จะพึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขแบบประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ  :  20,000 บาท (ชำระเบี้ยได้เฉพาะโหมดรายปี)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : อายุ 30 วัน - 70 ปี : 25 ล้านบาท/อายุ 71 - 80 ปี : 2 ล้านบาท
4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายได้
5. การตรวจสุขภาพ :  ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ)
6. การพิจารณารับประกันภัย :  สามารถพิจารณารับประกันภัย Sub-Standard ได้ ที่ EM สูงสุดไม่เกิน 200%
โดยไม่คิดเบี้ยเพิ่มพิเศษจากสุขภาพ
7. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต  :  ไม่สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้
8. การนับทุนรวมในการตรวจสุขภาพ  :  100% ของทุน ณ วันเริ่มกรมธรรม์
หมายเหตุ :
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) ได้มากกว่า 1 สัญญา
 

สนใจทำประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิ้งค์ 15/3 สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com