ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD เหมาจ่าย 500-3000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ประกันสุขภาพคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)

เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเพิ่มเติมความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกให้ ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน

จุดเด่นแบบประกัน

  • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่นอนแอดมิดโรงพยาบาล

  • เบิกค่ายา ค่าแพทย์ตรวจรักษา ครั้งละ 500 - 3,000 บาท

  • เบิกค่ารักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี

  • คุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและอาการเจ็บป่วย

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่บันทึกสลักหลังนี้แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่สัญญาเพิ่มเติมนั้นให้ความคุ้มครองได้ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

แผนคุ้มครองประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD


ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับการบำบัดรักษาโดยแพทย์ หรือการบำบัดรักษาโดยแพทย์ผ่านโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่บริษัทกำหนด ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี และการรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องด้วยสาเหตุของโรคเดิม และระยะเวลาห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกินกว่า 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่

ยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

การจ่ายยารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก จะต้องได้รับการสั่งยาโดยแพทย์ หรือการสั่งยาโดยแพทย์ผ่าน

โทรเวชกรรม (Telemedicine) ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่บริษัทกำหนด และจำนวนยาที่จ่ายต้องไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการรักษา

หมายเหตุ : * รายละเอียดผลประโยชน์ในประกาศคำสั่งนี้ เป็นเพียงการสรุปโดยย่อเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไข คำจำกัดความ และข้อยกเว้นของสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ลักษณะและเงื่อนไขของแบบประกันภัย
1.อายุที่รับประกันภัย : 6 ปี – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปีทั้งนี้ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี (แต่ไม่เกินความคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก)
2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก)
ระยะเวลาความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้ เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

3. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก

4. การซื้อแนบท้าย : 
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้มากกว่า 1 สัญญา โดยผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวมทุกกรมธรรม์ และรวมกับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแล้ว ต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน

สอบถามเบี้ย/นัดหมายทำประกันได้ที่

  

 

Powered by MakeWebEasy.com