ประกันคุ้มครองโรคเบาหวาน (Diabetes) คุ้มครองทุกระยะของโรค

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Criticalillinessinsurance

Share

ประกันคุ้มครองโรคเบาหวาน (Diabetes)

เรื่องเบาหวาน...ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็เบาใจกว่า

จุดเด่นแบบประกัน
เบาหวาน เบาใจ ระยะไหนก็พร้อมดูแล
- คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%
- รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
- ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า
- รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน
- รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50%
- ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 - 60 ปี

ความคุ้มครอง
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ให้ความคุ้มครองในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

1. ผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 Diabetes Mellitus type 2 เป็นครั้งแรกและมีการรักษาด้วยการรับประทานยาและ/หรือการฉีดอินซูลินบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานภายหลังจาก 120 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 1 และผลประโยชน์ข้อนี้สิ้นสุดลง

2. ผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไต กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นไตวายระยะสุดท้ายซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน ทำให้ไตทั้งสองข้างล้มเหลวแบบเรื้อรังและไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีการเริ่มต้นการฟอกไต ภายหลังจาก 30 วันนับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้ายเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่เคยได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการฟอกไตมาก่อน บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายปี ตามผลประโยชน์ที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 2 ตราบที่ ผู้เอาประกันภัยยังคงเข้ารับการฟอกไต โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไต 1 ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไตสูงสุดไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ เริ่มจ่ายผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไตครั้งแรก และให้ถือว่าผลประโยชน์รายปีกรณีเข้ารับการฟอกไตสิ้นสุดลงถึงแม้ว่ากรมธรรม์จะมีการต่ออายุเกิน 10 ปีก็ตาม

3. ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไต กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นไตวายระยะสุดท้ายที่เกิดจากโรคเบาหวานที่ทำให้ไตทั้งสองข้างล้มเหลวแบบเรื้อรังและไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการไว้ในรายชื่อของผู้รอรับการเปลี่ยนถ่ายไต หรือได้รับเปลี่ยนถ่ายไตทั้งสองข้างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนบางส่วนของไต เนื้อเยื่อ หรือเซลล์ ภายหลังจาก 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้ายเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด บริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ กรณีเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 3 และผลประโยชน์ข้อนี้สิ้นสุดลง

4. ผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต กรณีที่ร่างกายของผู้เอาประกันภัยเกิดสภาวะการปฏิเสธไตอย่างเฉียบพลันภายใน 180 วันหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตตามที่ได้รับความคุ้มครองตามรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อ 3 โดยการเกิดสภาวะการปฏิเสธไต จะต้องมีภาวะของระดับครีเอตินินในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับการตรวจพบพยาธิสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากการตรวจเนื้อไตที่เปลี่ยนถ่ายใหม่ ทั้งนี้การปฏิเสธไตใหม่อย่างเฉียบพลันนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครอง ข้อ 4 โดยผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และถือว่าผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตสิ้นสุดลงถึงแม้ว่ากรมธรรม์มีการต่ออายุในรอบปีกรมธรรม์ต่อๆไปผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แล้วในรอบปีกรมธรรม์ที่ผ่านมาทั้งนี้หากภายในระยะเวลา 120 วันหลังจากผู้เอาประกันภัยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 3 แล้วไม่เกิดสภาวะการปฏิเสธไตอย่างเฉียบพลัน บริษัทฯ จะถือว่าผลประโยชน์กรณีร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตสิ้นสุดลง

5. ผลประโยชน์กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ตามรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

    5.1 สูญเสียอวัยวะจากโรคเบาหวาน (Amputation)

    5.2 เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)

    5.3 เบาหวานระยะโคม่า (Diabetic Coma)

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางความคุ้มครองข้อ 5.1,5.2 และ 5.3 แต่ละรายการเพียงครั้งเดียวตลอดอายุของสัญญาเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากความเจ็บป่วยใดๆ ที่สืบเนื่องจากโรคเบาหวาน หรืออาการที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุดและผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการวินิจฉัย การรักษา หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์

หมายเหตุ : รายละเอียดของผลประโยชน์ในประกาศคำสั่งนี้ เป็นเพียงการสรุปโดยย่อเท่านั้น ซึ่งการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคำนิยาม และข้อยกเว้นตามสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน

หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 18 - 60 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี 

2. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน (เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก) ระยะเวลาคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยหลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้ อัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย

3. สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้    

4. จำนวนเงินเอาประกันภัย

4.1 จำนวนเงินที่เอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท

4.2 จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน ต้องไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันหลักของแต่ละกรมธรรม์

4.3 ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคบาหวานได้มากกว่า 1 สัญญา และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ทุกสัญญา แล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

5. การตรวจสุขภาพ : ไม่นับรวมทุนประกันภัยในการตรวจสุขภาพ

6. บริษัทสามารถพิจารณาประกันภัย กรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตราฐานได้ (Sub-Standaed)

7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณา 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร
2. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

  • เบี้ยประกัน 10,000 บาทขึ้นไปผ่อนชำระ 0% 3 เดือน KBAND BAY UOB CITIBANK KTC
  • เบี้ยประกัน 30,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระ 0% 6 เดือน บัตร KBANK  BAY
3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท


สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้
1.แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด
2.แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ
3.รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์หรืออีเมล์
4.นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร 
5.เข้าไปทำประกันที่บ้านพร้อมอธิบายรายละเอียด เก็บเอกสาร
และเบี้ยประกัน(เงินสด ,โอนเข้าบัญชีบ.เมืองไทยประกันชีวิต)
6.ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติ 3-15 วัน

เอกสารที่ใช้ทำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

 

สนใจทำประกัน สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com