ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/6 การันตีเงินคืนทุกปี

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Taxinsurance Savinginsurance

Share

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/6 การันตีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้

เพิ่มโอกาสการลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า

จุดเด่นแบบประกันโครงการนี้ดีอย่างไร ?

เพิ่มโอกาสลงทุนในระดับสากลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตเดิมๆ แต่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER

การันตีผลประโยชน์

  • การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 5%* รวมผลประโยชน์ 35%*

    - การันตีเบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหาย เมื่อครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 600%*

    - ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเองให้ยุ่งยาก มือใหม่ก็ลงทุนได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามตาราง หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2.กรณีมีชีวิตอยู่

2.1 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ดังนี้

2.2 เงินครบกำหนดสัญญา

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับร้อยละ 600 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเงินปันผลที่คำนวณตามดัชนีอ้างอิง (GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index) เมื่อครบกำหนดสัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง (GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index) ที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญาของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทน โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

การจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่ บริษัทจะหักหนี้สินที่ค้างชำระอยู่ออกจากจำนวนเงินที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขแบบประกันภัย
1. อายุที่รับประกันภัย  :  30 วัน – 80 ปี
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ  :  20,000 บาท (ชำระเบี้ยได้เฉพาะโหมดรายปี)
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  :  อายุ 30 วัน - 70 ปี : 25 ล้านบาท/อายุ 71 - 80 ปี : 2 ล้านบาท
4. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม  :  ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆแนบท้ายได้
5. การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ)
6. การพิจารณารับประกันภัย : สามารถพิจารณารับประกันภัย Sub-Standard ได้ ที่ EM สูงสุดไม่เกิน 200%โดยไม่คิดเบี้ยเพิ่มพิเศษจากสุขภาพ
7. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต : สามารถชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตได้
8. การนับทุนรวมในการตรวจสุขภาพ : 150% ของทุน ณ วันเริ่มกรมธรรม์
หมายเหตุ :
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย โครงการเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/6 (Global) ได้มากกว่า 1 สัญญา
  

สนใจทำประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิ้งค์ 15/6 สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com